กติกาการประกวดหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน” 

ประเภทผู้เข้าประกวด

ทุกคนสามารถส่งหนังสั้นมาประกวดกับเราได้! ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ เราอยากได้ยินเรื่องราวของคุณ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดอายุ

เนื้อหาของหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด

 

หนังสั้นที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตคนหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า พายุหมุน ฝุ่นพิษ)  โดยผลกระทบนั้นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ธุรกิจ หรือวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปและการหาวิธีรับมือกับวิกฤติอย่างสร้างสรรค์ เราต้องการเห็นผลงานที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคม

CCCL-004.jpg
กฏกติกาและข้อกำหนดทางเทคนิค
 1. หัวข้อการประกวดคือ "โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน"

 2. แบ่งประเภทการประกวดเป็นประเภทมืออาชีพและประเภททั่วไป

 3. ความยาวหนังสั้นขั้นตํ่า2นาทีไม่เกิน10นาที(รวมทั้งไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

 4. ผลงานหนังสั้นต้องมีความชัดและสัดส่วนเหมาะสมกับการฉายในโรงหนังได้

 5. ไม่จํากัดอุปกรณ์เทคนิคและวิธีการในการถ่ายทํา

 6. ลงสมัครและอัพโหลดผลงานหนังสั้นผา่ นทาง website ของเรา

  โดยการกดปุ่ม “ส่งผลงาน” (เป็นรูปแบบ Google Form)

 7. ห้ามเผยแพร่หนังสั้นที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผล 10 เรื่องสุดท้าย โดยเด็ดขาด

 8. ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้สําหรับการฉายในโรงภาพยนตร์

  เฉพาะหนังที่เข้ารอบ 16 เรื่อง

 9. ผลงานจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาพ้ืนเมืองทุกภาษาที่ใช้ในประเทศไทยพร้อมกับมี

  ซับอังกฤษหรือพากย์เสียง (ทาง CCCL พร้อมช่วยเหลือในการแปลซับภาษาอังกฤษ)

 10. ช่วงเวลารับสมัคร: ส่งหนังส้ัน ได้ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 15 ตุลาคม 2563