CCCL-SubmissionClosed_edited_edited.jpg

ยังไม่แน่ใจว่่าจะส่งหนังดีมั้ย? ดูวีีดีโอของเราก่อน!

กฏกติกาการประกวดหนังสั้น

หมวดผู้เข้าประกวด

ทุกคนสามารถส่งหนังสั้นมาประกวดกับเราได้! ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ เราอยากได้ยินเรื่องราวของคุณ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดอายุ

CCCL-006.jpg

หนังสั้นที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตคนหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผลกระทบนั้นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ธุรกิจ หรือวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปและการหาวิธีรับมือกับวิกฤติอย่างสร้างสรรค์ เราต้องการเห็นผลงานที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคม

ตัวอย่าง: อนุรักษ์ปะการัง สัตว์ป่า ฟื้นฟูทรัพยากร น้ํา ทรัพยากรทะเล ป่าไม้ การป้องกันภัยพิบัติในชุมชน นวัตกรรม พลังงานหมุนเวียน การสร้างบ้านรับโลกร้อน นวัตกรรมเกษตรกรรม ที่ปรับตัวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ธุรกิจสีเขียว เก็บขยะชายหาด  ฯลฯ

ข้อกำหนดทางเทคนิค

 1. หัวข้อการประกวดคือ "โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน"

 2. แบ่งประเภทการประกวดเป็นประเภทมืออาชีพและประเภททั่วไป

 3. ความยาวหนังสั้นขั้นตํ่า2นาทีไม่เกิน10นาที(รวมทั้งไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

 4. ผลงานหนังสั้นต้องมีความชัดและสัดส่วนเหมาะสมกับการฉายในโรงหนังได้

 5. ไม่จํากัดอุปกรณ์เทคนิคและวิธีการในการถ่ายทํา

 6. ลงสมัครและอัพโหลดผลงานหนังสั้นผา่ นทาง website ของเรา

 7. โดยการกดปุ่ม “ส่งผลงาน” (เป็นรูปแบบ Google Form)

 8. ห้ามเผยแพร่หนังสั้นที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผล 10 เรื่องสุดท้าย โดยเด็ดขาด

 9. ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้สําหรับการฉายในโรงภาพยนตร์

 10. เฉพาะหนังที่เข้ารอบ 10 เรื่อง

 11. ผลงานจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาพ้ืนเมืองทุกภาษาที่ใช้ในประเทศไทยพร้อมกับมี

 12. ซับอังกฤษหรือพากย์เสียง (ทาง CCCL พร้อมช่วยเหลือในการแปลซับภาษาอังกฤษ)

 13. ช่วงเวลารับสมัคร: ส่งหนังส้ัน ได้ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 15 ตุลาคม 2563